გალერეა

ანალოგური ელექტრონიკა

ბუნებაში მიმდინარე პროცესების პარამეტრები დროის უწყვეტ ფუნქციებს წარმოადგენენ. ქარის სიჩქარე, ჰაერისა და წყლის ტემპერატურა, ატმოსფერული წნევა და მრავალი სხვა დროში უწყვეტად იცვლებიან. თუ ამ პარამეტრებს ელექტრულ სიგნალებში გარდავქმნით, მივიღებთ ელექტრულ სიგნალებს, რომლებიც დროის უწყვეტ ფუნქციებს წარმოადგენენ. ასეთ სიგნალებს ანალოგურ სიგნალებს უწოდებენ, ხოლო ელექტრონიკის იმ დარგს, რომელიც დაკავებულია ასეთი სიგნალების დამუშავებით და ამ დამუშავებისათვის საჭირო მოწყობილობების შექმნით – ანალოგურ ელექტრონიკას. ანალოგური ელექტრონიკის მოწყობილობების (ანალოგური მოწყობილობების) სია საკმაოდ გრძელია და მოიცავს გამაძლიერებლებს, გენერატორებს, ფილტრებს, მოდულატორებს და მრავალ სხვას. ამ მოწყობილობათა შორის გასაკუთრებული ადგილი უჭირავთ ე.წ. ოპერაციულ გამაძლიერებლებს (Operational Amplifier, შემოკლებით – OpAmp) , რომლებიც ანალოგური სიგნალების დამუშავებისათვის განკუთვნილ ძირითად ელემენტებს წარმოადგენენ. ოპერაციული გამაძლიერებელი წარმოადგენს ძალინ დიდი (100000-500000) გაძლიერების კოეფიციენტის მქონე მუდმივი დენის გამაძლიერებელს, რომელსაც ორი, ინვერტირებადი და არაინვერტირებადი შესასავლელი და ერთი გამოსასვლელი გააჩნია.

ოპერაციული გამაძლერებელი იკვებება ორი დამოუკიდებელი  კვების წყაროსაგან, რომელთაგან ერთი (პირველი წყარო) თავისი დადებითი პოლუსით არის მიერთებული ოპერაციულ გამაძლიერებელთან  (+Vcc), ხოლო მეორე  წყარო თავისი  უარყოფითი პოლუსით  მიერთებულია  (-Vcc)-თან . პირველი წყაროს უარყოფითი პოლუსი ელექტრონული სქემის საერთო გამომყვანთან – ე.წ. მიწასთან  (OV)  არის შეერთებული, ასევე მიწასთან (OV) არის შეერთებული მეორე წყაროს დადებითი პოლუსიც. სიგნალი ოპერაციულ გამაძლიერებელს მიეწოდება   „-„   გამომყვანსა (V1)  და მიწას (OV) შორის ან „+” გამომყვანსა (V2)  და მიწას (OV) შორის. ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელი სიგნალი მოიხსნება გამოსასვლელსა (Vout) და მიწას (OV) შორის.

 „-„ ნიშნით აღინიშნება ოპერაციული გამაძლიერებლის მაინვერტირებელი შესასვლელი, „+“ ნიშნით –  არამაინვერტირებელი (პირდაპირი). ანალოგური სიგნალის ინვერსიის ცნება განმარტებულია ნახაზზე.

ოპერაციული გამაძლიერებლის მაინვერტირებელ და არამაინვერტირებელ გამაძლიერებლებად ჩართვის სქემები ნაჩვენებია ნახაზზე ქვემოთ.


მოყვანილი ფორმულებიდან ჩანს, რომ გამაძლიერებლების გაძლიერების A=Vout/Vin კოეფიციენტები განისაზღვრება წინაღობების შეფარდებებით.
ოპერაციული გამაძლიერებლების საშუალებით შესაძლებელია არა მარტო სიგნალების გაძლიერება, არამედ ანალოგურ სიგნალებზე სხვადასხვა მათემატიკური ოპერაციების ჩატარებაც. მაინვერტირებელი გამაძლიერებლის სქემაში დიოდის ჩართვა იწვევს იმას, რომ მის გამოსასვლელზე სიგნალი შესასვლელი სიგნალის ლოგარითმის პროპორციულად იცვლება.

ქვემოთ მოყვანილ ნახაზზე ნაჩვენებია სქემები, რომლებიც ახორციელებენ  სიგნალების გამოკლებასა და შეკრებას.

საინტერესო შედეგს მივიღებთ, თუ სიგნალების შეკრების სქემას (სუმატორს) ციფრულ  რეგისტრთან მივაერთებთ. ნახაზზე მოყვანილია სქემა, რომელშიც ოთხ თანრიგიანი ციფრული რეგისტრის D0-D3 გამოსასვლელები სუმატორის შესასვლელებთან არიან მიერთებულნი.

ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ სუმატორის შესასვლელი რეზისტორების ნომინალები 2-ის ჯერადად იზრდებიან. ამიტომ მაგ., D1 და  D0 შესასვლელებზე ერთი და იგივე სიდიდის სიგნალის (ლოგიკური „1“-ის)  მიწოდება, D1 -ის შემთხვევაში  გამოსასვლელზე ორჯერ მეტი ძაბვის გაჩენას გამოიწვევს, ვიდრე D0 -ის შემთხვევაში. საბოლოოდ კი სქემის გამოსასვლელზე ძაბვა შესასვლელზე მიწოდებული ორობითი რიცხვის მნიშვნელობის პროპორციული იქნება. ასეთ სქემას ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელი ეწოდება (Digital to Analog Converter – DAC).
ქვემოთ მოყვანილია ძაბვის გამყოფის სქემა და მის გამოსასვლელზე ძაბვის მნიშვნელობის გამოსათვლელი ფორმულა.

იმისათვის, რომ V ძაბვა სწორად გავზომოთ, აუცილებელია, რომ გამზომს, რომელსაც R2 წინაღობას პარალელურად მივუერთებთ, თავისი საკუთარი  წინაღობა  გაცილებით მეტი ჰქონდეს R2 წინაღობასთან შედარებით, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი მიერთება გამოიწვევს წრედის R2 შტოს წინაღობის შემცირებას (წინაღობათა პარალელური ჩართვისას წრედის უბნის წინაღობა მცირდება) და მაშასადამე, ზემოთ მოყვანილი ფორმულის თანახმად, გასაზომი V ძაბვის შემცირებასაც. თუ სიგნალის წყაროს წინაღობა ძალიან დიდია, როგორც გვაქვს მაგ., პიეზოელემენტების შემთხვევაში, მაშინ გამოსავალი მდგომარეობს ე.წ. ძაბვის გამმეორებელის გამოყენებაში, რომლის სქემაც ქვემოთ არის მოყვანილი.

ასეთი სქემის გაძლიერების კოეფიციენტი 1-ის ტოლია, სამაგიეროდ, მას გააჩნია ძალიან დიდი შესასვლელი წინაღობა (დამოკიდებულია ოპერაციული გამაძლიერებლის ტიპზე) და პატარა გამოსასვლელი წინაღობა. ამრიგად, საქმე გვაქვს სიგნალის წყაროს მაღალი შიდა წინაღობის და გარე სქემის დაბალი წინაღობის შეთანხმებასთან.
ზემოთ მოყვანილ ყველა სქემაში ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასავლელიდან ძაბვის ნაწილი  მიეწოდება მის შესასვლელს, ანუ ადგილი აქვს უკუკავშირს (feedback). უკუკავშირის სიგნალი ალგებრულად (ნიშნის გათვალისწინებით) იკრიბება შესასვლელ სიგნალთან. თუ უკუკავშირის სიგნალი მიეწოდება გამაძლიერებლის მაინვერტირებელ შესასვლელს, მაშინ ასეთ უკუკავშირს უარყოფითი ეწოდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ უკუკავშირი დადებითია.  ცხადია, რომ უარყოფითი უკუკავშირი ამცირებს მთელი მოწყობილობის გაძლიერების კოეფიციენტს. სამაგიეროდ მოწყობილობის მახასიათებლები საგრძნობლად უმჯობესდება, ჯამური გაძლიერების კოეფიციენტი ნაკლებად არის დამოკიდებული აქტიური ელემენტის (ჩვენს შემთხვევაში ოპერაციული გამაძლიერებლის) გაძლიერების კოეფიციენტის ცვლილებაზე, იზრდება ტემპერატურული სტაბილურობა, გატარების სიხშირული ზოლი და სხვა.  უარყოფითი უკუკავშირით მოცული ოპერაციული გამაძლიერებელი ცდილობს მაინვერტირებელ შესასვლელზე დააყენოს ძაბვა, რომლის მნიშვნელობა ტოლია ძაბვის მნიშვნელობისა მის არამაივერტირებელ შესასვლელზე.
ორი სიგნალის შესადარებელ მოწყობილობას კომპარატორი ეწოდება. ქვემოთ მოყვანილ ნახაზზე კომპარატორის მუშაობის პრინციპის ილუსტრაცია.

თუ სქემის „-“ შესასვლელზე Vin სიგნალის მნიშვნელობა ნაკლებია „+„ შესასვლელზე არსებული U ძაბვის მნიშვნელობაზე, მაშინ ოპერაციული გამაძლიერებლის დიდი გაძლიერების გამო (უკუკავშირი არ გვაქვს), მის გამოსასვლელზე სიგნალის მნიშვნელობა კვების წყაროს  “+Vcc” ძაბვის ტოლია. თუ Vin სიგნალის მნიშვნელობა გადააჭარბებს U მნიშვნელობას, მაშინ სქემის გამოსასვლელზე სიგნალი კვების წყაროს  „-Vcc“ ძაბვის ტოლი გახდება. R1, R2 წინაღობების რეგულირებით შესაძლებელია გადართვის U ძაბვის მნიშვნელობის რეგულირება. ასეთ სქემაში სიძნელეები თავს იჩენს შესასვლელი ძაბვის იმ მნიშვნელობებისათვის, რომლებიც ახლოს არიან გადართვის U ძაბვასთან. საქმე იმაშია, რომ სიგნალს ყოველთვის თან ახლავს ხმაური, რომელიც სხვადასხვა მიზეზით არის გამოწვეული. ამიტომ სიგნალის მნიშვნელობა მკაცრად განსაზღვრული არ არის – იგი განიცდის ფლუქტუაციებს თავისი ჭეშმარიტი მნიშვნელობის მახლობლობაში. კომპარატორის გადართვის U ძაბვის სიახლოვეს სიგნალის ფლუქტუაციები იწვევენ კომპარატორის მრავალჯერად გადართვას ერთი მდგომარეობიდან მეორეში და პირიქით. მთელ რიგ შემთხვევებში ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან როდესაც სიგნალის მნიშნელობა საკმარისად გასცდება გადართვის ძაბვის მნიშვნელობას, კომპარატორის მდგომარეობა სტაბილური გახდება. მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც კომპარატორის თუნდაც მცირე დროით არასტაბილურობა სრულიად დაუშვებელია. მაგალითად, თუ კომპარატორის გამოსასვლელი მიერთებულია ელექტრონულ მრიცხველთან, რომელიც ითვლის, თუ რამდენჯერ ასცდა სიგნალის მნიშვნელობა გადართვის ძაბვის მნიშვნელობას, ცხადია მრიცხველის ჩვენებები ჭეშმარიტებისაგან შორს იქნება. ამგვარი უსიამოვნოებისაგან თავის არიდება შესაძლებელია, თუ კომპარატორის სქემაში მცირე ცვლილებებს შევიტანთ.

R3 რეზისტორის სქემაში დამატება გამოიწვევს იმას, რომ გადართვის U ძაბვას, რომელიც განისაზღვრება R1, R2 რეზისტორებით, დაემატება ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელი ძაბვის ნაწილი, რომელის მნიშვნელობა განისაზღვრება R3, R2 რეზისტორებით, და ამრიგად გადართვის ძაბვის მნიშვნელობა შეადგენს U+u. თუ შესასვლელი სიგნალი გადააჭარბებს ამ მნიშვნელობას, მაშინ ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელი ძაბვა უარყოფითი კვების ძაბვის ტოლი გახდება და ამჯერად მისი ნაწილი გამოაკლდება U ძაბვას. გადართვის ძაბვა გახდება U-u ტოლი და შესასვლელი სიგნალის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გადააჭარბებს გადართვის ძაბვას. ცხადია რომ თუ სიგნალის ფლუქტუაციები ნაკლებია u ძაბვაზე, მაშინ კომპარატორის მდგომარეობა სტაბილური იქნება. კომპარატორის უკან გადართვისათვის უკვე საკმარისი არ არის სიგნალის U მნიშვნელობამდე შემცირება. ამისათვის საჭიროა სიგნალი შემცირდეს U-u მნიშვნელობამდე.

ამრიგად, კომპარატორის ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადართვა ხდება U+u ძაბვაზე, ხოლო უკან გადმორთვა U-u ძაბვაზე.

ამ სახის მრუდს ჰისტერეზისის ყულფი ეწოდება. ჰისტერეზისი არის ისეთი სისტემის თვისება, რომლისთვისაც რაიმე ზემოქმედებაზე გამოხმაურება დამოკიდებულია წინა ისტორიაზე. ჰისტერეზისით ხასიათდებიან მრავალი ფიზიკური და ელექტრონული სისტემები. ქვემოთ ნახაზზე გამოსახული სქემა შმიდტის ტრიგერის სახელწოდებას ატარებს. მისი მუშაობის პრინციპი ცხადია ნახაზზე ნაჩვენები გრაფიკიდან. შესასვლელი ძაბვის გარკვეულ მნიშვნელობაზე ტრიგერი გადაირთვება ერთი მდგომარეობიდან მეორეში. ამ დროს ადგილი აქვს ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელზე და  „+“ შესასვლელზე ძაბვის პოლარობის საპირისპიროზე ცვლილებას. შესასვლელი სიგნალის მოხსნის (Vin=0)  შემდეგ ტრიგერი არ იცვლის მდგომარეობას – ადგილი აქვს ინფორმაციის ერთი ბიტის დამახსოვრებას. ტრიგერის საწყის მდგომარეობაში გადართვისათვის საჭიროა მის შესასვლელს მიეწოდოს საწინააღმდეგო პოლარობის სიგნალი.

შმიდტის ტრიგერის ბაზაზე შესაძლებელია მართკუთხა იმპულსების გენერატორის აგება.

ამ სქემაში შმიდტის ტრიგერის გამოსასვლელი ძაბვა მუხტავს კონდესატორს. გარკვეული დროის შემდეგ ძაბვა კონდენსატორზე გადააჭარბებს ძაბვას ოპერაციული გამაძლიერებლის „+“ შესასვლელზე, რაც გამოიწვევს შმიდტის ტრიგერის გადართვას და კონდენსატორის საპირისპირო პოლარობით გადამუხტვის პროცესის დაწყებას. როდესაც ძაბვა კონდენსატორზე გადააჭარბებს ძაბვას „+“ შესასვლელზე, მოხდება შმიდტის ტრიგერის გადართვა და პროცესი განმეორდება.
მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ როგორც ზემოთ მოყვანილ ჰისტერეზისიან მოწყობილობებში, ისე გენერატორში, ოპერაციული გამაძლირებლის გამოსასვლელიდან ძაბვის ნაწილი მიეწოდება მის არამაინვერტირებელ შესასვლელს, ანუ, ამ სქემებში ხორციელდება დადებითი უკუკავშირი.
ანალოგურ ელექტრონიკაში ფართო გამოყენებას პოულობს მიკროსქემა LM 555  (NE555), რომელიც იმპულსების უნივერსალურ გენერატორს შეიცავს. მისი ბლოკ-სქემა და ჩართვის ტიპიური სქემა მოყვანილია ნახაზებზე ქვემოთ.

უფრო დაწვრილებით ამ უნივერსალური მიკროსქემის შესახებ მოთხრობილია დოკუმენტებში, რომლებიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ საიტის “Files” განყოფილებიდან  (“555 Timer.zip” შეიცავს 5 დოკუმენტს).აქ კი განვიხილავთ მხოლოდ მისი გამოყენების ერთ მაგალითს, იმპულსურ მოდულატორს. თუ ზემოთ მოყვანილ სქემაში მიკროსქემის Reset გამომყვანს (4) კვების წყაროს ნაცვლად შევაერთებთ რაიმე მოწყობილობასთან,  რომელიც ციფრულ სიგნალებს გამოიმუშავებს, მაშინ ამ მოწყობილობის საშუალებით შესაძლებელი იქნება 555 მიკროსქემის გენერაციის მართვა.
modulation

ამ ნახაზის ზედა დიაგრამაზე ნაჩვენებია 555 მიკროსქემის გამოსასვლელი სიგნალი, რომელიც იმართება ქვედა დიაგრამაზე ნაჩვენები იმპულსებით, რომლებიც 555 მიკროსქემის Reset გამომყვანს მიეწოდება.
ქვემოთ მოყვანილ ნახაზზე ნაჩვენებია ოპერაციული გამაძლიერებლების გამოყენების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მაგალითი – კვების წყაროს ძაბვის სტაბილიზატორი.
stabilizer

სქემაში გამოყენებული D1 დიოდი წარმოადგენს ზენერის დიოდს (სტაბილიტრონს), რომლის ძირითადი თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ წრედში მისი უკუ პოლარობით ჩართვისას, მის გამომყვანებზე ძაბვა თითქმის არ იცვლება მასში გამავალი დენის ძალის საკმარისად ფართო ფარგლებში ცვლილების დროსაც კი. ზენერის დიოდის სტაბილიზაციის ძაბვა განისაზღვრება დიოდის მარკით.  ამრიგად,  სქემის შესასვლელზე  Uin ძაბვის ცვლილების დროს, ძაბვა ოპერაციული გამაძლიერებლის „+“ შესასვლელზე არ იცვლება. სქემის გამოსასვლელიდან ძაბვის ნაწილი  R1, R2, R3 წინაღობების მეშვეობით მიეწოდება ოპერაციული გამაძლიერებლის „-„ შესასვლელს. ოპერაციული გამაძლიერებელი ცდილობს მარეგულირებელი ტრანზისტორი იმდენად გააღოს, რომ მის „+“ და „-„ შესასვლელებზე ძაბვები ტოლი იყოს. მართლაც, თუ  „-„ შესასვლელზე ძაბვა მეტი აღმოჩნდება, ვიდრე „+“ შესასვლელზე, მაშინ ძაბვა ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელზე შემცირდება, რაც გამოიწვევს ტრანზისტორის ნაწილობრივ ჩაკეტვას და Uout ძაბვა სქემის გამოსასვლელზე იმდენად შემცირდება, რომ მისი ნაწილი, რომელიც „-„ შესასვლელს მიეწოდება გაუტოლდება ძაბვას „+“ შესასვლელზე. თუ სქემის გამოსასვლელზე მივაერთებთ მოწყობილობას, რომელიც დიდ დენს მოითხოვს, მაშინ ტრანზისტორზე ძაბვის ვარდნის გამო, სქემის გამოსასვლელი ძაბვა შემცირდება. ეს გამოიწვევს იმას, რომ „-„ შესასვლელზე ძაბვა ნაკლები აღმოჩნდება ვიდრე „+“ შესასვლელზე, ამიტომ ოპერაციული გამაძლიერებლის გამოსასვლელზე ძაბვა გაიზრდება, ტრანზისტორი  უფრო მეტად გაიღება და სქემის გამისასვლელზე Uout ძაბვა პირვანდელ მნიშვნელობას დაუბრუნდება. Uout სტაბილიზირებული ძაბვის რეგულირება შესაძლებელია R2 პოტენციომეტრის საშუალებით.
ძაბვის სტაბილიზაციის ზემოთ აღწერილი პრინციპი გამოიყენება კვების ძაბვის სტაბილიზატორების მიკროსქემებში. ქვემოთ მოყვანილია LM78xx სერიის მიკროსქემების ჩართვის სქემა. ამ სერიის მიკროსქემები უმარტივეს სამ გამომყვანიან სტაბილიზატორებს წარმოადგენენ. მათი სტაბილზაციის ძაბვის მნიშვნელობა განისაზღვრება მათს დასახელებაში შემავალი ბოლო ორი ციფრით. მაგ., LM7805 მიკროსქემის სტაბილიზაციის ძაბვა 5 ვოლტის ტოლია.

ბოლოს განვიხილოთ ანალოგური მოწყობილობების უმნიშნელოვანესი კლასი – ანალოგური ფილტრები. თუ ზემოთ მოყვანილი ძაბვის გამყოფის სქემაში R2 რეზისტორის მაგივრად C კონდენსატორს ჩავრთავთ, ხოლო მუდმივი დენის წყაროს ცვლადი დენის წყაროთი შევცვლით  და  გათვალისწინებთ, რომ კონდენსატორის წინაღობა ცვლადი დენის წრედში გამოითვლება ფორმულით
cap_resმივიღებთ

ნახაზზე მოყვანილი ფორმულიდან ჩანს, რომ ასეთი ძაბვის გამყოფის გამოსასვლელი ძაბვის მნიშვნელობა დამოკიდებულია ცვლადი დენის წყაროს f სიხშირეზე. ამასთან,  ვინაიდან ფორმულაში სიშირეს წილადის მნიშნელი შეიცავს, ამიტომ ცხადია, რომ სიხშირის მატებით გამოსასვლელი ძაბვის მნიშნელობა მცირდება. ასეთ წრედს მაინტეგრირებელი წრედი ეწოდება და იგი წარმოადგენს უმარტივეს ერთუჯრედიან დაბალი სიხშირის ფილტრს (Low Pass Filter).

ზედა ნახაზიდან ჩანს, რომ ამგვარი ფილტრის გამოსასვლელი ძაბვის მნიშნელობა შესასვლელ ძაბვასთან შედარებით 3 დეციბელით მცირდება fc სიხშირეზე, რომლის მნიშნელობა RC სიდიდით განისაზღვრება. ( -3 დეციბელი ნიშნავს, რომ გამოსასვლელი ძაბვა შეადგენს შეასავლელი ძაბვის 0.708 -ს). სიხშირის დიაპაზონს, რომლისთვისაც ფილტრის გადაცემის კოეფიციენტის 20lg(Vout/Vin)  მნიშვნელობა -3 დეციბელს აღემატება, ფილტრის გატარების ზოლი (Bandwidth) ეწოდება.
მაინტეგრირებელი წრედისაგან განსხვავებით მადიფერენცირებელი წრედი ეწოდება ისეთ წრედს, რომელსაც მივიღებთ თუ ზემოთ მოყვანილ სქემაში რეზისტორსა და კონდენსატორს ადგილებს შევუცვლით.

ასეთი წრედი უმარტივეს ერთუჯრედიან მაღალი სიხშირის ფილტრს წარმოადგენს (High Pass Filter).

მაღალი და დაბალი სიხშირის ფილტრების მიმდევრობით ჩართვით მიიღება ე.წ. ზოლოვანი ფილტრი (Band Pass Filter), რომელიც ატარებს მხოლოდ სიხშირული დიაპაზონის ერთ გარკვეულ მონაკვეთს – ზოლს.

თუ დაბალი სიხშირისა და მაღალი სიხშირის ფილტრებს ადგილებს შევუცვლით, მივიღებთ ფილტრს, რომელიც ატარებს ყველა სიხშირეს, გარდა გარკვეული ზოლისა, ანუ ამ სიხშირულ ზოლში ხდება სიგნალის ჩახშობა. ასეთ ფილტრს რეჟექტორული ფილტრი ეწოდება (reject).
ქვემოთ მოყვანილია ე.წ. აქტიური ფილტრების სქემები ოპერაციული გამაძლიერებლების გამოყენებით.

2 responses to “ანალოგური ელექტრონიკა

  1. გამარჯობა! მადლობა საინტერესო ჩანაწერისთვის!
    ჩემს აზრს გაგიზიარებთ: კარგი იქნებოდა, თუ ფილტრების ნაწილს ცალკე RC ფილტრების შესახებ ჩანაწერში გაიტანთ და სხვა სახეობების ფილტრებსაც დამაატებთ…
    ეს სასარგებლოა იმით, რომ განივ-პულსური მოდულაციის ჩანაწერში ახსენეთ RC ფილტრი, ხოლო ბმულში მითითებულია მხოლოდ კონდენსატორის ინფორმაცია:
    https://georobot.wordpress.com/2012/07/16/pwm/
    (სხვადასხვა სიგანის მოდულაციებისა და შესაბამისი ძაბვის დონეების ნახაზთან)

  2. გამარჯობა, კომენტარის გამოქვეყნება არ შემიძლია? არ ჩანს საიტზე…

დატოვეთ კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s